Regulamin szatni

herb

 

Regulamin korzystania z szatni hali sportowej

             przy Liceum Ogólnokształcącym

         im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

 

1. Szatnia jest pomieszczeniem służącym do przechowywania wierzchniej odzieży i obuwia.

2. W godzinach popołudniowych z wyżej wymienionego pomieszczenia mogą korzystać organizacje pozaszkolne.

3. Przebywanie w szatni jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela lub opiekuna grupy.

4. W szatni grupy rozbierają się przed rozpoczęciem zajęć i ubierają się po ich zakończeniu.

5. W trakcie zajęć szatnia powinna być zamknięta.

6. W czasie przerw obowiązuje zakaz przebywania grup, czy pojedynczych osób w szatni. W uzasadnionych przypadkach osoba może wejść do szatni za zgodą nauczyciela lub opiekuna.

7. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.

8. Osoby korzystające z szatni zobowiązane są dbać o wygląd, czystość i porządek pomieszczeń.

9. Ubrania powinny wisieć na wieszakach, a obuwie należy przechowywać pod ławką.

10. Zabrania się wytrząsania piasku i błota z obuwia w szatni – przed wejściem na teren hali należy korzystać z wycieraczek.

11. Pracownicy hali i szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawiane w szatniach.

12. O wszelkich zauważonych zniszczeniach osoby korzystające mają obowiązek poinformować nauczyciela, opiekuna lub kierownika hali. W przypadku braku zgłoszenia koszty wyrządzonych szkód pokrywa ostatnia z grup przebywających w pomieszczeniu.

13. Wszyscy korzystający zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu szatni”.