Regulamin sali fitness

herb

 

Regulamin korzystania z sali fitness na bloku rekreacyjnym

           hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym

                    im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.


1. Osoby korzystające z sali fitness zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali.

2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.

5. Torby i ubrania powinny być pozostawione w przydzielonej strefie bądź szatni.

6. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.

7. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sali fitness wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów oraz pod nadzorem prowadzącego zajęcia.

8. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

9. Za zniszczenie i uszkodzenie sprzętu oraz wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali fitness odpowiada prowadzący zajęcia.

10. O wszelkich zauważonych zniszczeniach osoby korzystające mają obowiązek poinformować nauczyciela, opiekuna lub kierownika hali. W przypadku braku zgłoszenia koszty wyrządzonych szkód pokrywa ostatnia z grup przebywających w pomieszczeniu.

11. Na teren sali napoje można wnosić tylko w zabezpieczonych butelkach lub bidonach.

12. Na terenie sali jest bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów alkoholowych.

13. Ćwiczący w grupie zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.

14. Wszystkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

15. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w miejscach do tego celu przeznaczonych.

16. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.