Regulamin kortów do squasha

herb

 

Regulamin korzystania z kortów do squasha na

hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym

           im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

 

1. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.

2. Wejście osoby, czy grupy na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych punktów regulaminu korzystania z kortów
do squasha w hali sportowej, oraz zatwierdzeniem znajomości zasad gry.

3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

4. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu niepozostawiającym śladów
na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non – marking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych.  W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry nauczyciel, instruktor lub kierownik hali ma prawo odmówić wstępu na kort.

5. Z kortów do squasha mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu dyscypliny sportowej.

6. Szkoła i kierownik hali nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek
na zdrowiu gracza spowodowany zaniedbaniem stanu zdrowia i braku konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku fizycznego, jakim jest gra w squasha.

7. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować organizm do intensywnego wysiłku fizycznego.

9. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas gry.

10. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zanieczyszczać kort.

11. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.

12. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek
z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.

13. Szkoła oraz kierownik hali nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.

14. Wypożyczanie sprzętu do gry w squasha wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności
za ewentualne jego uszkodzenie, w wysokości 100 % jego wartości.

15. O wszelkich zauważonych zniszczeniach osoby korzystające mają obowiązek poinformować opiekuna lub kierownika hali. W przypadku braku zgłoszenia koszty wyrządzonych szkód pokrywa ostatnia z grup przebywających w pomieszczeniu.

16. Szkoła oraz kierownik hali nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z kortu powstały w wyniku nie stosowania się do regulaminu kortu lub zasad gry w squasha.

17. Szkoła oraz kierownik hali zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie, o czym poinformuje wszystkie osoby użytkujące.