Regulamin siłowni

herb

 

Regulamin korzystania z siłowni na bloku rekreacyjnym

         hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym

                   im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

 

1. Zajęcia w siłowni podczas zajęć lekcyjnych mogą się odbywać tylko pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera, który jest odpowiedzialny za podległą grupę.

2. Po zajęciach szkolnych z siłowni mogą korzystać – bez nadzoru nauczyciela, instruktora, trenera lub pracownika hali tylko osoby pełnoletnie.

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na siłowni tylko pod nadzorem nauczyciela, instruktora, trenera lub pracownika hali po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.

4. Z urządzeń siłowni mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych
do uprawiania sportów siłowych.

5. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania stroju, obuwia sportowego oraz ręcznika ze względów higienicznych.

6. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń w okryciach wierzchnich i butach.

7. Na siłowni jednocześnie nie może przebywać mniej niż 2 osoby.

8. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.

9. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

10. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem.

11. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu,
w którym zostały one ustawione.

12. Zabrania się przetrzymywania i spożywania napojów oraz żywności na urządzeniach treningowych.

13. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej i kierownictwu hali.

14. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących
do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.

15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

16. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących i własne w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel, instruktor lub trener, oraz osoby pełnoletnie korzystające z siłowni.

17. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelkiego rodzaju rzeczy z elementami szklanymi.

18. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.

19. O wszelkich zauważonych zniszczeniach osoby korzystające mają obowiązek poinformować nauczyciela, opiekuna lub kierownika hali. W przypadku braku zgłoszenia koszty wyrządzonych szkód pokrywa ostatnia z grup przebywających w pomieszczeniu.

20. Za rzeczy wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń szkoła oraz kierownik hali nie ponoszą odpowiedzialności.

21. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa szkoła, kierownik i pracownicy hali nie ponoszą odpowiedzialności.