Regulamin hali i płyty głównej

 herb

Regulamin korzystania z hali sportowej

       przy Liceum Ogólnokształcącym

    im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

 

 

1. Hala sportowa (zwana dalej „halą”) jest administrowana przez Liceuum Ogólnokształące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie (zwane dalej „administratorem”).

2. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 21.00.

3. W godzinach od 8.00 do 17.00 hala udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych

w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w szkołach powiatu żuromińskiego. W kolejnych godzinach obiekt udostępniony jest pozostałym osobom fizycznym oraz  jednostkom organizacyjnym (zwanym dalej osobami).

4. Korzystanie z hali i jej obiektów odbywa się nieodpłatnie.

5. Osoby organizujące oraz prowadzące na hali zajęcia sportowe, imprezy lub jakąkolwiek inną działalność, nie mogą pobierać z tego tytułu żadnych opłat od osób korzystających z hali.

6. Na hali przebywać mogą:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera;

2) osoby zrzeszone w klubach i sekcjach sportowych, pod nadzorem instruktora lub trenera;

3) zorganizowane grupy z zakładów pracy, instytucji i innych jednostek organizacyjnych pod nadzorem instruktora, trenera, pracownika hali sportowej lub osoby odpowiedzialnej za grupę;

4) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

5) osoby fizyczne – niezorganizowane w grupy pod nadzorem instruktora, trenera, pracownika hali sportowej lub osoby odpowiedzialnej za grupę;

6) kibice, publiczność wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, z zastrzeżeniem punktu 4.

7. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu, lub będące pod działaniem środków odurzających.

8. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

1) pozostawienie okryć zewnętrznych oraz obuwia w szatni;

2) założenia właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” (czystego, z podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.);

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych oraz urządzeń znajdujących się w wyposażeniu hali;

4) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych;

5) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

9. Obowiązek o którym mowa w ust.8 pkt. 1 i 2 nie dotyczy publiczności.

10. Korzystającym z hali nie wolno:

1) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;

2) wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy;

3) wprowadzać zwierząt;

4) używać urządzeń oraz sprzętu znajdującego się na hali niezgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami;

5) wchodzić i przebywać w pomieszczeniach oznaczonych zakazem wstępu dla osób nieupoważnionych;

6) rzucać na płytę główna hali jakichkolwiek przedmiotów;

7) zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób (w szczególności biegać po korytarzach, schodach).

11. W czasie zajęć oraz innych imprez, ich organizator zobowiązany jest:

1) sprawdzić przez rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć stan hali, szatni i innych pomieszczeń, z których korzysta organizator;

2) bezzwłocznie zgłosić administratorowi wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości (awarie, uszkodzenia, zagrożenia dla korzystających z hali);

3) przestrzegać przepisów niniejszego regulaminu;

4) zapewnić bezpieczeństwo osobom biorącym udział w zajęciach lub imprezie;

5) utrzymać stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali, z których korzysta.

12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, imprezy, a w razie stwierdzenia istotnych lub powtarzających się uchybień może nakazać przerwanie zajęć lub imprezy, opuszczenie hali lub może rozwiązać umowę na korzystanie z hali.

14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, administrator obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

15. W hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, instruktorowi lub administratorowi.

17. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali.

18. Korzystanie z hali przez szkoły oraz pozostałe jednostki organizacyjne odbywa się na podstawie umowy zawartej przez te jednostki z administratorem. Osoby fizyczne (w tym w zorganizowanych grupach) korzystają z hali po złożeniu formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem.

19. W celu prawidłowego realizowania priorytetów korzystania z hali sportowej jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zamierzające dokonać rezerwacji hali na kolejny miesiąc, powinny złożyć do administratora formularz zgłoszeniowy, najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.

20. W przypadku organizowania jednorazowych imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych, których nie można było zaplanować w sposób opisany w ust.19, rezerwacji hali oraz zawarcia umowy użyczenia z organizatorem administrator dokonuje w trybie indywidualnych ustaleń. Ustalenia takie mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi
w trybie ust.19. W takim przypadku administrator powiadamia wszystkie zainteresowane osoby o zmianie w harmonogramie zajęć.  

21. Organizator dokonuje rezerwacji uwzględniając w pierwszej kolejności wnioski szkół oraz klubów i sekcji sportowych. Pozostałych rezerwacji, zgłoszonych przez zorganizowane grupy reprezentujące zakłady pracy, osoby fizyczne (w tym, w zorganizowanych grupach) oraz pozostałe jednostki organizacyjne, dokonuje się według kolejności złożonych wniosków.

22. Osoby, o których mowa w ust. 21 mają obowiązek powiadomienia co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem administratora hali o rezygnacji z zajęć w dany dniu lub okresie. Naruszenie tego obowiązku może skutkować rozwiązaniem umowy użyczenia pomieszczeń hali sportowej oraz wykreśleniem w/w osób z harmonogramu zajęć.

23. Zasady korzystania z siłowni, kortów do squasha, sali fitness, oraz z szatni   określają odrębne regulaminy stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

24. W sprawach nie uregulowanych w załącznikach wymienionych w ust. 23 stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu.